پدر ای اسطوره مقاومت و ای خورشید تاریکی ها بر من بتاب تا استواری و استقامت را از تو بیاموزم.  اگر بروی همه چیز معنای خود را از دست می دهد و آسمان تیره قلبم هرگز روشن نخواهد شد. وقتی به چهره ات خیره می شوم کوهها را در ذهن می آورم که سمبل استقامت توست، اگر بروی همه چیز معنای حقیقی خود را از دست خواهد داد، پدر...  

 


دسته ها : عمومی
پنج شنبه دوازدهم 10 1387
X